Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3292 9985 500
1506 cc5a 500

peliculasynadamas:

Lolita (1962), Stanley Kubrick

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaolalaa olalaa
6693 28a9 500

alexander-burton:

Some instagram pics from the rainforest house in Madrid’s Botanic Garden

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaolalaa olalaa
Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby to, co najważniejsze, pozostało najważniejsze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaolalaa olalaa
8644 e8ac
Reposted fromvandalize vandalize viafallintotime fallintotime
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaiblameyou iblameyou
1473 b9df
Reposted fromaunds aunds viaolalaa olalaa
8056 649e
Reposted fromkniepuder kniepuder viahighhopes highhopes
8214 b017 500
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaBloodMoon BloodMoon
Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha
— Dante Alighieri
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaBloodMoon BloodMoon
8873 43b9 500
8001 a17b
Reposted frommisza misza viatedibea tedibea
Może i nie potrafię powiedzieć za co dokładnie Cię lubię - ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
— sierpień 2013
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl